Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р инж. Бранимир Братоев завършва специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ към Строителен факултет в УАСГ, София през 2012 г. През 2017 г. защитава докторантура на тема „Изменение на свойствата на циментови композити чрез влагане на активни минерални добавки на база различни по вид изпечени алумосиликати“ към катедра „Строителни материали и изолации“, при разработването на която придобива знания в областта на бетоните и подобряване на техните якостни характеристики и дълготрайност. От 2010 г. активно работи в областта на геосинтетичните материали с фокус приложението им в областта на инфраструктурни проекти. Научните му интереси са свързани с конструкции от вълнообразна стомана, методи за оразмеряване на геосинтетични материали и оценка на въздействието им върху околната среда на база определяне на въглеродния им отпечатък.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.