Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. дгн Димчо Йосифов почти 16 години работи в системата на „Геоложки проучвания“ като геофизик, ст. геофизик, началник отдел в „Редки метали“, в Комитета по геология и зам.-директор на Предприятието за геофизични проучвания и геоложко картиране. От 1972 г., след избора му за ст.н.с., работи в секцията „Геофизика“ на ГИ на БАН. През 1978 г. преминава в Научно-изследователския институт по полезни изкопаеми (НИПИ), където по-късно е зам.-директор. Притежава научните степени „доктор по геофизика“ и „доктор на геологическите науки“. От 1982 г. е професор и чете лекции в СУ “Св. Кл. Охридски“ и МГУ “Св. Иван Рилски“. В продължение на повече от 20 години е зам.-председател на НТС по минно дело, геология и металургия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕН МОДЕЛ НА МАНТИЙНАТА РУДООБРАЗУВАЩА СИСТЕМА
- Геофизични аспекти на ендогенното рудообразуване
-СТРОЕЖ НА ЗЕМНАТА КОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КРУПНИТЕ НАХОДИЩА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ В БЪЛГАРИЯ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.