Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Драгомир Стефанов е учен и преподавател с впечатляваща активност и достижения в научните направления: действие на взрива в твърда скална среда, параметри на пробивно-взривните работи, системи на разработване и технологии на подземен добив на минерални суровини; приложение на съвременни числени методи за повишаване на ефективността и безопасността на работа и защита на околната среда при подземната експлоатация на находища на полезни изкопаеми, в сложни минно-геоложки и минно-технически условия. Автор е на над 180 научни труда, публикувани в специализирани издания в страната и чужбина. Автор е и на пет учебника, една монография и учебни помагала по подземен рудодобив. Активно е участвал в управленческата и обществената дейност на МГУ „Св. Ив. Рилски“, на минния отрасъл и неговото научно обслужване, за което е носител на много ведомствени и държавни грамоти и отличия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- АНАЛИЗ НА ГЕОМЕХАНИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗОЛИРАНИ МЕЖДУКАМЕРНИ ПОДДЪРЖАЩИ ЦЕЛИЦИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.