Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р инж. Евгения Александрова е преподавател в катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“. Научната и научно-изследователската ѝ дейност обхваща конкретни области от открития добив на полезни изкопаеми: рекултивация на нарушените терени, устойчивост на откосите и отводняване на открити рудници, приложение на специализирани минни софтуерни продукти. Специализирала е „Икономическа оценка на минни проекти“ във Висшето минно училище в Париж, Франция. Доц. д-р Е. Александрова е ръководител и участник в десетки договорни проекти, включително и в два европейски в областта на разработването и апробирането на електронни форми на дистанционно обучение в МГУ „Св. Ив Рилски” и кариерно развитие на преподавателите в университета.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
- АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
- Изследване височината на подстъпалата при добива на варовикови блокове в кариера „Кремена Пападопулос“

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.