Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р Евгения Кожухарова е работила в Комитета по геология в системата на геоложкото картиране, а от 1960 г. като научен и старши научен сътрудник в Геологическия институт на БАН. Защитава кандидатска дисертация през 1970 г. Професионалните ѝ интереси са: стратиграфия и петрология на метаморфните комплекси, офиолитовите асоциации, метаморфизъм и еклогитизация на серпентинити,
геотрибология и генезис на еклогитите в зони на триене в земната кора, метаморфогенни полезни изкопаеми. Участва в международни научно-изследователски геоложки експедиции на п-в Кола, Карелия, Руска федерация, в Тян-Шан - Таджикистан, в Куба и др. Член е на Българското геоложко дружество, Обществото на триболозите в България, Балканската трибологична асоциация и Интердисциплинната гражданска академия ИНГА-София. Автор на 200 научни публикации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ЕНЕРГИЙНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ СЕИЗМОТЕКТОНСКИТЕ, ПЕТРОЛОГОМИНЕРАЛОЖКИТЕ ПРОЦЕСИ И НЯКОИ РЕДКИ ВИДОВЕ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.