Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е декан на Миннотехнологичния факултет и ръководител катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Научните му интереси са в областта на проектирането, строителството, разработка и експлоатацията на открити рудници; подводен добив на полезни изкопаеми; организацията и контрол на производствените процеси при добива на полезни изкопаеми; управление на качеството на добиваните полезни изкопаеми; процеси и технологии при открития добив на полезни изкопаеми, като и рекултивация на нарушените терени. проф. д-р Ив. Копрев е автор на научно-приложен лекционен курс по „Минен софтуер”, 3 монографии, 3 учебника и 1 методическо ръководство. Гостуващ лектор е в Университет „Гоце Делчев”- Щип, Македония и в СУ „Св. Кл. Охридски“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ИЗСЛЕДВАНЕ СВОЙСТВАТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТВЪРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОТКРИВКАТА В МИНИ „МАРИЦА-ИЗТОК“ EАД КАТО ПЪТНОСТРОИТЕЛНА СУРОВИНА
- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ПОДВОДЕН ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
- ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН
- АНАЛИЗ НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТА НА ДИАМАНТЕНО-ВЪЖЕНИ РЕЗАЧКИ ПРИ ДОБИВА НА ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ БЛОКОВЕ
- Изследване височината на подстъпалата при добива на варовикови блокове в кариера „Кремена Пападопулос“

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.