Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ГЛ. АС. Д-Р ИЛИЯНА ХРИСТОВА е изследовател в лаборатория Нови хетерогенни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда в Институт по катализ - Българска академия на науките. Защитава дисертация през 2017 г. на тема „Синтез и свойства на смесени Co-Mn оксидни катализатори за пълно окисление на въглеводороди“. Областите на научен интерес са в сферата на екологичния катализ; пълно окисление на летливи органични съединения; пълно окисление на хексан; природни зеолити и приложението им в катализа; определяне на текстурни характеристики. Член е на Българско кристалографско дружество и Клуб на българския каталитик. Автор е на 10 научни публикации и ръководител на 3 проекта за млади учени.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ С НОСИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.