Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Йонко Добрев е хидроинженер с 10 години професионален опит като проектов ръководител, проектант и консултант. Завършил през 2012 г. в Университета по строителство, архитектура и геодезия, София и през 2014 г. в Техническия университет във Виена. През 2015 г. продължава професионалното си развитие като докторант в катедра „Хидравлика и хидрология” към УАСГ. Работи по проекти, свързани с изграждане на ВЕЦ и изследва негативното въздействие на тези съоръжения върху речната екосистема. Като ръководител на проект, участва в изграждането на водните цикли в няколко града в България, където е реконструирана ВиК мрежата и е изградена инсталация за пречистване на отпадни води. През 2014 г. инж. Добрев участва като член на работна група, заедно с представители на правителството, различни институции и Световната банка, в процесите по подготовка и приемане на Национална стратегия за сектора на хидромелиорациите в България. Автор на някои местни и международни публикации, свързани с речната екология и хидравлика. Работи като инженер-проектант във Виакон България от 2019 г.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-УВЕЛИЧАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ГОРНИЯ ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРЕНАЖНИ ГЕОКОМПОЗИТИ С ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА СЪРЦЕВИНА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.