Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Гл. ас. д-р Катя Асенова е инженер по „Маркшайдерство“ и магистър по „Приложна математика“. От 1983 г. работи като маркшайдер в системата на ДСО „Редки метали“, а от 1988 г. е преподавател в катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към МГУ „Свети Иван Рилски“. Като такава, изнася лекции по научните дисциплини „Движение на скалите“, „Опазване на обектите от вредното влияние на минните работи“, „Маркшайдерство при подземно разработване на находища“ и „Въведение в геодезията и маркшайдерството“. От 1991 г. е член на Президиума на ISM - The International Society for Mine Surveying (Международен съюз на маркшайдерите). Автор е на редица експертни оценки свързани с петкратното подработване с подземни минни работи на шламохранилището към Мина „Бобов дол“, влиянието на минните работи в Рудник „Черно море 2“ върху летище „Сарафово“, развитие на процеса движение на скалите на земната повърхност, в района на рудник „Кошава“ и др. Научните ѝ интереси са в областите на „Движение на скалите при подземно разработване на находища“ и „Математично моделиране“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ПРИ ПОДРАБОТВАНЕ НА СГРАДИ И ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.