Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р Константин Костов работи в Геологическия институт при БАН. Преподава в магистърска програма „Карстова геоморфология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на над 45 публикации и съавтор на единствената българска геоложка монография, публикувана от Springer – Dynamic Tectonics and Karst (2015). Ръководи три и е участник в двадесет международни и национални научни и научно-приложни проекта. Член е на: Комисията по карста към Международния географски съюз (IGU), Европейската асоциация за опазване на геоложкото наследство (ProGEO), Работната група TERPRO към Международния съюз за кватернерни изследвания (INQUA), Българското геологическо дружество, Сдружението на геоморфолозите в България и Комисията за опазване на карста и пещерите към Българската федерация по спелеология.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ОСОБЕНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК ДУРМИТОР, ЧЕРНА ГОРА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.