Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Д-р инж. Любен Венелинов Тасев е главен асистент в катедра механизация на мините към МГУ „Св. Иван Рилски“. Завършва магистратура в ТУ-София по специалност „Транспортна техника и технологии“ и магистратура и докторантура в МГУ „Св. Иван Рилски“. Като зам.-ръководител в Научно Развойната База по Минно Оборудване към МГУ „Св. Иван Рилски“ конструира, проектира и участва в изработването на гама от контактни и акумулаторни локомотиви за подземен извоз със сцепна маса от 5 до 14 тона внедрени в рудниците на „Минстрой Холдинг“ АД . Професионалните му интереси са в модернизирането и иновациите в релсовия рудничен транспорт.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РУДНИЧЕН КОНТАКТЕН СЕДЕМ ТОНЕН ЛОКОМОТИВ ЗА ПОДЗЕМЕН ИЗВОЗ СЪС СКЪСЕНА БАЗА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.