Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Любен Тотев завършва Минно-геоложки университет през 1980 г. със специалност „Технология на минното производство“. В МГУ „Св. Иван Рилски“ постъпва като редовен аспирант през 1983 г. и защитава дисертация през 1986 г. От 1987 г. е избран за старши асистент, 1988 г. за главен асистент, 1998г. за доцент, 2011г. за професор. Чете лекции по дисциплините „Подземно строителство“, „Строителни материали“, „Специални начини на подземно строителство“, „Инжекционни работи в подземното строителство“. Автор е на над 150 научни и научно-приложни разработки, статии, доклади, патенти учебници и учебни помагала. От 1999 г. е ръководител на катедра „Подземно строителство“ към МГУ „Св. Иван Рилски“. Той е един от основателите на специалността и катедрата по „Подземно строителство“. От 1999г. до 2003 г. е зам.-декан на „Минно-технологичен факултет“ на МГУ, от 2003 г. до 2011 г. – два мандата е негов декан. През ноември 2011 г. е избран за ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и през ноември 2015 г. единодушно е преизбран за втори мандат. През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара, а от 2015 г. е избран за зам.-председател на БМГК. От април 2010 г. е председател на Съвета на директорите на „Минпроект“ ЕАД. Член е на много научни и експертни съвети. На 31.03.2016 г. е избран за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. Проф. Тотев е председател на редакционния съвет на списание „Минно дело и геология“.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СЪCТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕТО НА ПОДЗЕМНОТО ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА УСВОЯВАНЕТО И ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.