Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Михаела Найденова е завършила специалност „Геодезия" в ПГСАГ „Христо Ботев“. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност „Подземно строителство", катедра „Подземно строителство" в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. В момента е докторант към катедра „Подземно строителство", специалност „Взривна техника и технологии". До ноември 2021 г. е била част от екипа на „Аурубис България“, цех „Металургично производство" и магазинер „Взривен склад“. Един от най-предизвикателните проекти, в които е участвала, е изграждането на ВЕЦ „Сендже", Екваториална Гвинея в част ПВР с „Видекс Инженеринг". Работи в „Трейс Рисорсиз" ЕООД, където се занимавам с администрация и управление на инвестиционни проекти по новоизграждащ се подземен рудник за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Милин камък".

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В МЕТАЛϓРГИЯТА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.