Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ПРОФ. Д-Р инж. Николай ТОНЕВ Стоянов е преподавател в катедра „Хидрогеология и инженерна геология” при Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”. Придобива квалификация инженер-геолог – хидрогеолог със специализация “Хидрогеология” през 1985 г. в същия университет. През 1987 г. печели конкурс за редовна аспирантура в МГУ „Св. Ив. Рилски“, като защитава дисертацията си за получаване на научно-образователната степен доктор през 2004 г. От 1990 г. е на постоянна работа в МГУ, първоначално като геолог, асистент, главен асистент, доцент, а от 2019 г. професор по хидрогеология. Преподава лекции по дисциплините „Динамика на подземните води“, „Проучване на подземните води“, „Математическо моделиране в хидрогеологията“ и др. Има 4 книги и над 100 научни публикации у нас и в чужбина. Професионалните му и научни интереси са в областта подземната хидродинамика и екологията; математическото моделиране на филтрацията, масо- и топлопреноса; оценката и управлението на ресурсите на подземни води; методите за идентификация на хидрогеоложките параметри; геофизичните изследвания в областта на хидрогеологията, инженерната геология и екологията и пр. Участник и ръководител е на редица национални и международни научноизследователски и научно-приложни проекти. Член на Международната асоциация на хидрогеолозитe.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ХИДРОГЕОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.