Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Павел Павлов е зам.- ректор по научноизследователска дейност на МГУ „Св. Ив. Рилски“, 2011 - 2019 г. и ръководител на катедра „Подземно строителство“. Научните му интереси са в областта на тунелното и подземно строителство, строителството на метрополитени и строителството на депа за отпадъци. Проф. д-р инж. Павел Павлов е автор на 4 учебника, 1 монография, 3 патента и има над 90 публикации в областта на подземното и тунелно строителство. Гостуващ лектор е в Технически университет - Минна академия, гр. Фрайберг, Германия и в Минен университет, гр. Леобен, Австрия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИНЕРАЛНОСУРОВИННИЯ ОТРАСЪЛ ВЪРХУ ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ. ПОСЛЕДВАЩО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.