Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р Ради Г. Радичев е преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“, София, катедра “Приложна геофизика“ по дисциплините: „Теория на физичното поле“, „Гравитационни методи в геофизиката“, „Магнитни методи в геофизиката“, „Гравиметрия“. Автор e на повече от 100 научни публикации, 1 монография, съавтор на 3 монографии, 2 методически ръководства, 2 учебника, както и на 4 книги с краеведска тематика и др. Ръководил е и е участвал в разработването на повече от 70 договорирани научно-изследователски и научно-приложни теми. Член е на Дружеството на геофизиците в България и Българското геологическо дружество.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕН МОДЕЛ НА МАНТИЙНАТА РУДООБРАЗУВАЩА СИСТЕМА
- СТРОЕЖ НА ЗЕМНАТА КОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КРУПНИТЕ НАХОДИЩА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ В БЪЛГАРИЯ
- ГЕОФИЗИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕНДОГЕННОТО РУДООБРАЗУВАНЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.