Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ДОЦ. Д-Р РУМЕН КУЛЕВ е преподавател към катедра „Сондиране, добив и транс-порт на нефт и газ” при МГУ „Св. Ив. Рилски” и понастоящем е неин ръководител. Автор е на над 22 научни и научно-приложни публикации и на учебно пособие - курс лекции по дисциплината „Машини и съоръжения за сондиране”. Участвал е в разработването на над 35 научно-изследователски и приложни проекти в областта на разработването и експлоатацията на нефтени и газови находища и провеждането на ремонтно възстановителни работи в сондажите от ПГХ-Чирен.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ С ДЪЛБОЧИННИ ЩАНГОВИ ПОМПИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.