Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. Светослав Петрусенко е дългогодишен сътрудник в Геологическия институт, по-късно става научен сътрудник в Националния природонаучен музей на БАН. През 1994 г. се пенсионира като ст.н.с. и завеждащ секция „Минералогия“ в музея. Изучава главно минералите на пегматитовия и скарновия процес в Рило-Родопската област. Подробно описва десилицираните пегматити в Урдиния циркус, където намира първото смарагдово находище у нас, заедно с други редки минерали. По негово предложение циркусът е обявен за първия природозащитен обект за редки минерали в България, включващ флората и фауната от района. Има над 80 научни статии и около 20 научно-популярни работи. Спомага за развитието на минераложките експозиции в природонаучните и регионалните музеи в страната и е техен консултант. Създаде ползотворни връзки с много европейски музеи и установи по-тясно сътрудничество с музеите някои университети в бивша Чехословакия.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СКЪПОЦЕННИ И ДЕКОРАТИВНИ МИНЕРАЛИ В РОДОПИТЕ
- МИНЕРАЛИТЕ НА РИЛА
- УРДИНИЯТ ЦИРКУС – ЗАЩИТЕН ПРИРОДЕН ОБЕКТ ЗА МИНЕРАЛИ В РИЛА ПЛАНИНА

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.