Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

инж. Сергей Михалев е главен маркшайдер в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Завършва „Геология и геоинформатика“ в Геологопроучвателен факултет, както и „Маркшайдерство и Геодезия“ в Миннотехнологичен факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“. Професионалните му интереси са насочени към развиването и имплементацията на нови технологии в маркшайдерската практика.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧАВАНИ ЧРЕЗ ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ БЕЗПИЛОТНО ВЪЗДУШНО ЗАСНЕМАНЕ В ОТКРИТ РУДНИК
- СЪПОСТАВКА НА МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАДРАБОТКА И ПОДРАБОТКА В НЕДОСТЪПНИ МИННИ ИЗРАБОТКИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.