Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

ПРОФ. Д-Р СИЛВИЯ ТОДОРОВА е изследовател и изявен учен в областта на химичната кинетика и катализ. Нейните области на научни интереси са синтез, структура и свойства на нанесени метални и биметални катализатори; пълно окисление на летливи органични вещества; синтез, oхарактеризиране и модифициране на зеолити; изследване с инфрачервена спектроскопия на адсорбцията на СО и коадсорбция с О2 и Н2; окисление на и хидриране въглероден оксид; алкилиране на бензен. Проф. Тодорова е директор на Институт по катализ към Българска академия на науките. Ръководител е на много чуждестранни проекти с Русия, Индия, Франция, Румъния и други. Автор е над 40 научни публикации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ С НОСИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ ОТ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.