Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. д-р Кирил Джустров e декан на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“. Завършва висшето си образование в Минно-геоложки университет по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на миннодобивната промишленост” през 1994 г. През 2012 г. придобива образователна и научна степен „доктор”, а през 2013 г. е избран за доцент. Научните му интереси са областта на: електробезопастост, релейни защити, електрообзавеждане и електроснабдяване, контрол и управление на електропотреблението. По тези и други направления работи като ръководител или участник в над 40 научно-изследователски проекти, експертизи и инженерингови разработки.
Организирал е и провел множество специализирани обучения за специалисти от промишлеността. Автор е на специализирани устройства за защитно изключване, внедрени в минната промишленост. Автор и съавтор на един патент и над 50 научни статии и публикации в страната и чужбина.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-ИЗБОР НА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА НЕУТРАЛАТА В МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТИТЕ РУДНИЦИ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.