Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Проф. д-р инж. Михаил Михайлов е завършил Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ със специализация „Механизация и електрификация на мините“. Целият му изследователски, управленчески и преподавателски опит е посветен на безопасността на труда в минната промишленост и геологопроучвателното дело. Той е ръководител на катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност” в периода 2003 - 2017 г. и зам.-ректор по НИР на МГУ „Св. Ив. Рилски“ (1999 – 2003 г.). По-рано е придобил следни научните степени и звания: доцент и доктор по безопасност на труда и пожарна безопасност; гл. асистент по безопасност на труда и пожарна безопасност и научен сътрудник във МГУ и. в Лаборатория “Руднични пожари” и секция „Минна безопасност” на „Минпроект”. Проф. Михайлов е член на: Съюза на миньорите и металурзите в НТС; Съюза на учените в България, секция „Технически науки”; Асоциацията на минните инженери (SME) в град Денвър, Колорадо; Европейската асоциацията за безопасност и надеждност (ESRA) и др. Проф. Михайлов има участия в множество международни прояви като член на научни и организационни комитети или с научни доклади. Проф. Михайлов има 145 публикации, включително 3 изобретения, 9 учебника, 6 учебни помагала, 4 учебни филма и 119 статии и доклади. Съавтор на 4 правилника за безопасност в мините, на Наредба за проектиране на пътни тунели и ръководител на колектива разработил Правилник за устройството и дейността на минноспасителните и газоспасителните служби.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН ТУНЕЛ
-МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.