Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Инж. Владислав Стойков е редовен докторант към катедра „Руднична вентилация и техническа безопасност“ на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София. Завършва магистратура с придобита квалификация „Инженер–инженерна безопасност“ през 2011 г. към същата катедра. Сертифициран водещ одитор: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001/ISO 45001:2018. Дългогодишният му трудов стаж е предимно в областта на здравословни и безопасни условия на труд, с натрупания професионален опит придобива отлични професионални умения, които се изискват за работа в тази област. Освен, че притежава образователна степен в областта на здравословни и безопасни условия на труд, непрекъснато поддържа професионалното си ниво, като посещава професионални семинари и обучения. Професионалната му кариера като ръководител и експерт преминава в предприятия с висок рисков потенциал и рискови производства и дейности от сферата на енергетиката и хартиената индустрия, също така е работил в ИА „Главна инспекция по труда”,. София, като основна дейност е осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Професионалните му интереси са насочени към разработване и подобряване на правилата и мерките за осигуряване по-добри условия на труд в работна среда.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
-РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВОДНА МЪГЛА В ПРОВЕТРЯВАН ПЪТЕН ТУНЕЛ
-МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ДЮЗИ ЗА ВОДНА МЪГЛА С НИСКО НАЛЯГАНЕ
-МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ - ЧАСТ I
-МОДЕЛИРАНЕ НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДНА МЪГЛА НИСКО НАЛЯГАНЕ С ХОРИЗОНТАЛНО РАЗПРЪСКВАНЕ - ЧАСТ II

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.