Skip to content Skip to footer

Автор

Brief info

Доц. Вяра Милушева е доктор по икономика и преподавател в УНСС – гр. София, катедра „Индустриален бизнес“. Води лекционни и семинарни курсове по дисциплините: „Икономика на предприятието“, „Организация на индустриалната фирма“, „Конкурентоспособност на бизнес организацията”, „Анализ на конкурентоспособността”, „Психология на управлението”. Научните ѝ интереси са в областите на: конкурентоспособност на бизнес организациите, възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, управление на човешките ресурси като фактор за конкурентоспособността на фирмата, психология на управлението, фирмена организация. Има над 40 публикации в областта на икономиката и управлението, в т. ч. доклади, статии, студии, монографии и учебници. Провежда консултации и обучение в бизнес организации.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- РАЗВИТИЕ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1990 – 2020 ГОДИНА: ОБЗОР

Contact me

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.