Skip to content Skip to footer

На 5 февруари тази година Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати подписаха предоговорения Отраслов колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия в страната. Документът е приложим за всички заети в този важен за икономиката на България отрасъл.

Според условията в Отрасловия колективен трудов договор минималната заплата в бранша става 784 лв. Това се дължи на по-високия коефициент, по който браншът изчислява минималното заплащане в минерално-суровинната индустрия – 1,4 спрямо минималната работна заплата за страната. Освен това, за всяка година придобит трудов стаж се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 0,9 на сто от основната заплата за работещите при надземни условия и 1 процент за работещите при подземни условия.

Заплатите в минния бранш са сред най-високите в страната. За 2017 г. брутното месечното възнаграждение на наетите е било в размер на 1540 лева. Това е с близо 50% по-високо от средното у нас.

Към придобивките, съгласно новия Отраслов колективен трудов договор, двете страни договориха увеличение на минималната стойност на безплатната храна и добавките в размер не по-малък от 5,00 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия, не по-малкоот 6,50 лв.

Договорени са и размерът на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, както и заплащането за положен извънреден труд- не по-малко от 50 % за работата през работните дни и до 120% за работа на официален празник.

От името на работодателите Отрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на Управителния съвет на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”.

„С подписването на днешния Отраслов колективен договор заплащането в бранша се увеличава с 10 % и така се запазва сред най-високите в страната.“ – заяви проф. дтн инж. Николай Вълканов.

„Важно е да се подчертае, че няма друг бранш с такова голямо увеличение на заплащането. Искам да уточня, че говорим за минималната работна заплата за всички миньори в страната, увеличена по 1,4. При нас има наплив от желаещ

и да работят в бранша, за разлика от останалите сектори, където се наблюдава липса на интерес“ – сподели инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация „Подкрепа”

Инж. Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, отбеляза, че това е първото за годината подписване на отраслов трудов договор между браншова камара и синдикати. Това показва, че работодатели и синдикати работят добре и има отличен социален диалог. Освен това ясно си личи отговорността на работодателите към заетите в индустрията.

Отрасловият колективен трудов договор е първия браншови колективен трудов в страната, подписан след промените през 1989 г. С неговото подписване се установява нов модел на ефективен и конструктивен социален диалог в добивния отрасъл, който продължава и до днес.

Отрасловият колективен трудов договор  се отнася за отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за срок от две години. С него се уреждат въпросите на трудовите и осигурителните отношения – доходи, трудова заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.