Skip to content Skip to footer

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАЙЛО КОПРЕВ Е НОВИЯТ РЕКТОР НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ

На 12.12.2019 г., Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ избра проф. д-р инж. Ивайло Копрев, досегашен декан на Миннотехнологичен факултет, за ректор на университета, за мандатният период 2019 – 2023 г. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р инж. Ивайло Копрев сподели:

Благодаря Ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на принципите на приемственост и надграждане, отговорност, баланс и развитие, ще работя с уважение, в диалог с Вас. Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите, да надградим постигнатото, и да продължим устойчивото възходящо развитие на нашия Университет.“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е завършил МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 г., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. Защитил е докторска дисертация през 2010 год., научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”, специализант на Technische Universität Bergakademie Freiberg, Germany. От 2014 г. е ръководител на катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“. През периода 2012 – 2016 г. е зам.-декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“, а от 2016 до 2019 г. е Декан на факултета. През 2012 г. е избран да заеме академичната длъжност доцент, а от 2018 г. е най-младия професор по научна специалност „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”. Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е високо ерудиран, съзидателен, иновативен и утвърден учен, автор и съавтор на монографии, книги и учебници, на десетки публикации в специализирани международни реферирани и индексирани научни издания. Ръководил e и e участвал в над 86 бр. национални и международни научно-изследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми. Председател е на редица национални и международни научни конгреси, конференции и комитети, участник в редакционни колегии на национални и международни научни издания, ръководител на успешно защитили докторанти, член на научни журита. Проф. д-р инж. Ивайло Копрев има неоценим принос за развитието, просперитета и утвърждаването на висшето минно образование в България.

Проф. Копрев смени като ректор проф. д-р инж. Любен Тотев, който от ноември 2011 г. 2 мандата ръководи университета. На 31 март 2016 г. е избран за председател на Съвета на ректорите в България. На 13 април 2018 г. единодушно е преизбран, като мандатът му продължава до април.

 Пълното CV на проф. Копрев     ТУК

Повече информация за програмата на проф. Копрев ще намерите в бр. 12/2019 г. на списание “Минно дело и геология”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.