Skip to content Skip to footer

СПИСАНИЕ “МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ” С ПРИСЪДЕН ONLINE ISBN И С ВПИСВАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК

След реализирането на няколко online броя, на списание „Минно дело и геология“ му бе присъден ISSN за online издание. Хартиеният вариант на списанието е с присъден ISSN от 1991 г., който е свързан с този от 1946 г. чрез Електронната система каталог COBISS/OPAC на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий“. Включването в системата ISSN се извършва от Националната агенция за ISSN, която е официално представителство на Международната система за стандартна номерация на продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България. Присъдените номера осигуряват бърза и точна идентификация; улесняват поръчката, продажбата, абонамента и разпространението; подпомагат търсенето, обмена и автоматизираната обработката на информацията за списанието в световен мащаб; прецизира цитирането на научна литература; позволява генерирането на баркод, въз основа на цифрите от номера; увеличава популярността на списанието чрез неговата регистрация в международната база данни за продължаващи издания ISSN Register в Париж.

 

През месец ноември списание „Минно дело и геология“ бе вписано под № 320 и в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Той се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. В него се вписват издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера.
Изданията в списъка са систематизирани в две групи: активни към момента и такива, чието издаване е преустановено. Във всяка от тях подреждането е азбучно по първата дума от заглавието на български език и след това – на латиница.
На основата на този списък се отчитат публикации и цитати в издания с научно рецензиране, които не са реферирани и индексирани, като публикациите и цитатите са приведени към публикации и цитати в реферирани и индексирани издания чрез съответни числови стойности на съответствие.
Българската минно-геоложка камара, издател на списание „Минно дело и геология“ стартира действия за присвояване на импакт-фактор на изданието: синхронизиране на хартиения и електронния вариант с изискванията на Web of Science и SCOPUS; формиране на международен редакционен състав и екип от рецензенти и др.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.