Skip to content Skip to footer

В периода 2 – 6 юли 2018 г. в Международния дом на учените “Фр. Ж. Кюри”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна се проведе VIІI Международна конференция по геомеханика. Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия бе основен организатор на този престижен научен форум с главна тема „Геомеханиката –
основа на минното дело и строителството“. Съорганизатори на конференцията бяха Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски”, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Българската минно-геоложка камара, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и голяма част от минните дружества с национално значение като „Елаците-мед“ АД, „Асарел-Медет“ АД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и др.
Провеждането на международната конференция по геомеханика се превърна в традиционно научно събитие, което доказа своята роля и значение през годините. Значимостта на този форум се определя от интереса към него и от активността на научната общност по геомеханика в национален и международен мащаб. Тематиките на конференцията обхващат целия спектър от фундаментални въпроси за формирането на напрегнато и деформирано състояние на масива, изследователски методи за оценка на тези състояния, екологични проблеми и опазване на околната среда.
При откриването на конференцията председателят на Организационния комитет и председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия проф. дтн Цоло Вутов отбеляза важността на провеждането на форума и интереса към тематиките на конференцията. Доказателство за това е участието в конференцията на над 100 учени и специалисти, както от академичните среди, така и от предприятията от България, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Македония, Русия, Словакия, Сърбия, Турция и Чехия.
Трябва да се отбележи специалното участие на доц. д-р Петър Коничек – вицепрезидент на Международната организация по скална механика и инженерство (ISRM), на която НТС по МДГМ стана член преди две години и към Съюза беше сформирана национална група от индивидуални членове на ISRM. Доц. Коничек изнесе пленарен доклад на тема „Влияние на разрушаването при взривяване при разработване на въглищни находища“ и направи презентация на Международната организация по скална механика и инженерство. Интерес предизвикаха и останалите представени доклади, по които бяха зададени много въпроси и се формираха дискусии. Най-многобройни бяха докладите по тематичните направления „Изследване напрегнатото и деформирано състояние на масива“ и „Геомеханично осигуряване на минно-добивните технологии и гражданското строителство“.
Конференцията се проведе в три поредни дни в една пленарна и осем секционни сесии. Участниците получиха докладите, предварително отпечатани в сборник, придружен с презентационен диск. Резултатите от изследванията, които бяха обсъдени в дискусиите по време на конференцията, предоставят възможност за приложение на геомеханичните методи, свързани с развитието и използването на подземното пространство в минната промишленост, строителството, промишлените и обществените сгради и транспортните съоръжения.
Надяваме се представените научни и практически разработки, отпечатани в сборника с доклади, да окажат професионална помощ и да предизвикат нови бъдещи научни търсения и нови идеи.
Организационния комитет изказва благодарност на спонсорите на VIIІ Международна конференция по геомеханика – „Елаците-Мед” АД и „Геотехмин“ ООД, чиято финансова помощ допринесе за успешното провеждане на форума.
Изказваме нашата благодарност и към съорганизаторите на конференцията, както и към всички участници от България и чужбина и се надяваме следващата IХ конференция през 2020 г. отново да събере научния потенциал в областта на геомеханиката.
НТС по минно дело, геология и металургия

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.