Skip to content Skip to footer
Проф. дгмн, инж. геолог Иван Бедринов
РЕЗЮМЕ

В статията е разгледана геоложката изученост на площ „Черешките“ и са анализирани резултатите в отчетните доклади на различни изследователски групи, изучавали района. Според автора, получените досега данни са достатъчно основание за провеждане на детайлни търсещо-проучвателни работи и прилагане на нови аналитико-технологични способи за извличане на полезни изкопаеми в рудопроявление „Черешките“.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

площ „Черешките“, прогнозни ресурси, благородни елементи, редкоземни оксиди

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Стефанов, Н. и др. 1957. Доклад за резултатите от комплекнното геоложко картиране в М 1:25 000 в района на селищата Каладан (Капитанско), Кошута и Черешките – Смолянско. Нац. геофонд.
2. Кацков, Н. и др. 1962. Доклад за геоложкото картиране и търсене на полезни изкопаеми в средните части на Централните Родопи и изворната част на р. Арда в М 1:25 000 – Нац. геофонд IV – 115.
3. Цветанов, Д. и др. 1993. Доклад за геоложкото картиране и търсене на полезни изкопаеми в Централнородопския руден район – (с. с. Смилян, Арда и др.) в М 1:25 000, извършено през 1991 – 1992 г. Нац. геофонд IV – 397.
4. Христов, И. и др. 1978. Доклад за резултатите от търсещите и проучвателните геолого-геофизични работи, проведени през 1977 г. в района на Смолянското ураново рудно поле. ГФ „РМ“ инв. № 1229, № 1230.
5. Христов, И. и др. 1983. Доклад за резултатите от провежданите геолого-проучвателни работи в районите на U-рудните полета „Смолян“, „Наречен“, „Доспат“ през 1982 г. ГФ „РМ“.
6. Бедринов, И., В. Янков. 1989. Ураноносност и U-Tb-TR минерализации в скалите от долния структурен етаж на Родопския масив. ГФ „РМ“.
7. Бедринов, И. 1991. Радиогехимична и палеодозиметрична характеристика на гранитоидните скали от горното поречие на р. Арда, Смолянско. БАН, Сп. Рудообразователни процеси и минерални находища, кн. 32.
8. Караманолов, М. и др. 1990. Изучаване на известните и търсене на нови Au-Ag и ПМ орудявания сред метаморфитите в района на Смилян – Арда – Черешките. ГФ „РМ“.
9. Душков, Ал. и др. 1982. Обобщаване на резултатите от проведените геолого-проучвателни работи от поделения на ДФ „Редки метали“ в района на рудопроявление „Черешките“ и Смилянския гранитен интрузив през периода 1980 – 1991 г. Нац. геофонд I – 1097.
10. Витов, О. 1995. Шлихоминераложка карта на България. Сп. Геология и минерални ресурси, кн. 4.
11. Божурска, Сн. 1990. Отчет по задача II-8.22 „Лабораторни изследвания за хидрометалургична преработка на руда от рудопроявление „Черешките“, Смолянско. ГФ „РМ“.
12. Мураками Хироясу, 2006. Богато находище на леки редкоземни елементи (ЛРЗЕ), свързано с карбонатити в Mountain Pass, Калифорния. L3439A, ISSN-24-54, Япония.
13. Стефанов, Св. 2009. Европа и светът по пътя към неизчерпаемата енергия. Проект I, 15-58-00.
14. Гинзбург, А. И., Фельдман, Л. 1978. Месторождения Та и Nb. Москва, изд. „Недра“.
15. Желева, Цв. и др. 2007. Геоложки отчет на БМЕМ ЕАД за площ „Горна Арда“ за периода XII 2004 – XI 2007. Нац. геофонд I-1536.
16. Желев, Д. и др. 2008. Геоложки доклад от извършените геолого-проучвателни работи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Горна Арда“ за периода XII 2007 – XII 2008. Нац. геофонд I-1558.
17. Желева, Цв. и др. 2009. Окончателен доклад за извършените геолого-проучвателни работи от БМЕМ ЕАД, в площ „Кошута“ за периода VII 2007 – XII 2008. Нац. геофонд I 1559.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.