Skip to content Skip to footer
Уважаеми автори

ИСКАТЕ ДА ДОПРИНЕСЕТЕ ЗА СПИСАНИЕТО? ТОВА Е ЗА ВАС!

Минно дело и геология

Списание “Минно дело и геология” освен корпоративна информация за дружествата от бранша, публикува следните материали:


 • Редакционни статии, възложена от редколегията
 • Оригинални статии
 • Кратки научни съобщения
 • Обзорни статии
 • Информации за научни форуми
 • Представяне и рецензии на нови книги
 • Отбелязване на годишнини на изтъкнати учени и организации
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
 • Статиите да са съобразени с тематиката на списанието и да третират важни научни, производствени, технически, технологични и икономически проблеми.
 • Заглавието да бъде точно, ясно и кратко.
 • Размерът на статиите да бъде не повече от 12 страници (30 реда по 60 знака; 1800 знака на страница), вкл. фигури, снимки и таблици.
 • На първата страница под заглавието да бъдат посочени двете имена на авторите, научните им степени и звания, тяхната месторабота, е-mail адрес, телефон.
 • Статиите се представят задължително с авторско резюме на български и английски език в размер до 200 думи, включващо най-общо целта, използваните методи, получените резултати и изводите от разработката.
 • След резюмето следват максимум 7 ключови думи на български и английски език.
 • Препоръчваме по възможност авторите да оформят статиите си в раздели и с отделни подзаглавия. Например – увод, цели, методи, техника, технология, резултати, обсъждане, изводи.
 • Приложените таблици и фигури да бъдат цитирани на съответното място в текста. Таблиците да бъдат озаглавени, а фигурите и снимките, да бъдат придружени със съответното обяснение.
 • Графичните изображения трябва да са с висока резолюция (300 dpi) и съобразени с размерите, в които ще бъдат публикувани (ширина на наборното поле 17,5 сm). Препоръчително е и отделното им подаване в един от следните файлови формати: tiff, jpeg, bmp psd, eps, ai.
 • Измерителните единици се означават, съгласно Международната система за измерителни единици (SI).
 • Използваните литературни източници се номерират според последователността на цитирането им в текста. В текста се отбелязва в прави скоби [ ] с цифра поредния номер на използвания източник. В използваните източници след статията се посочват авторите на материала, неговото заглавие, издателството и градът, в който се намира то, и годината на публикуването.
ПРИМЕРИ ЗА ЦИТИРАНЕ
 1. Цитиране на сборници с нормативни документи:Счетоводно законодателство 2002 г. Нормативни актове. Състав. А. Колчев, П. Ангелов. София, ИК ПАКС, 2002. 536 с.
 2. Цитиране на книга от един автор:Увалиев, Н. Вековете на Атанас Буров. Варна, Данграфик, 2007. 424 с.
 3. Цитиране на книга от двама автори:Асенова, М., С. Симеонов. Фондови борси. Велико Търново, Абагар, 2004. 662 с.
 4. Цитиране на книга от трима автори:Кашева, М., О. Тулешкова, И. Куюмджиев. Бази от данни. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Наука и икономика, 2009. 268 с.
 5. Цитиране на книга над трима автори:Задължително се посочват имената на първите трима, а останалите, по желание, се изпускат с означението “и др.” или “et al.” в зависимост от целите на цитиращия. Ламбова, М., Ч. Русев, Д. Косева и др. Статистика. [Учебник за студентите от ИУ – Варна]. Варна, Стено, 2008. 308 с.
 6. Цитиране на многотомно издание:Фотев, Г. История на социологията. Т. 1 – 2. София, ИК Труд, 2002. 375 с., 616 с.
 7. Цитиране на част от документ (публикация в сборник или списание):- материал от сборник : Мойнов, М. Управление на информационния ресурс. – Информационен мениджмънт на предприятието. Сб. докл. от симпозиум с междунар. участие. Унив. изд. Икон. унив. – Варна, 2002, с. 121 – 128. – статия от списание : Бояджиева, П. Съвременните университети – между автономията, отчетността и отговорността. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, N 2, с. 42 – 63. – статия от вестник : Георгиев, О. Превратът WikiLeaks: Информационната ера отпразнува пълнолетие с гръм и трясък. – Капитал, № 48, 04 дек. 2010.
 8. Цитиране на компакт диск:Статистически годишник 1998, 1999, 2000, 2001. Национален статистически институт [CD-ROM]. София, НСИ, [2002]. – 324MB.
 9. Цитиране от правно-информационни системи – Сиела, АПИС и пр.Закон за митниците. В сила от 01.01. 1999. Сиела Норми. Актуална към ДВ бр. 32 от 28. 04. 2009. Закон за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г., изм. и доп.). ЗЗП: Закон за защита на потребителите. Обн. в ДВ от 10.06.2006 г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2001 г. Достъпно на: .[29.02.2001].
 10. Цитиране на дисертация: Николова, Б. Моделирането в системата на данъчния контрол. Дис. Варна. 2012.
РЕЦЕНЗИРАНЕ – РЕЦЕНЗИОННА БЛАНКА
 • Постъпилите статии се разглеждат от редакционния съвет и одобрените се възлагат за рецензиране на специалисти в областта, предмет на конкретната статия.
 • Всички рецензенти притежават научни титли и степени. Авторите на текстовете са в отношение на независимост спрямо рецензентите. Рецензентът не може да бъде научен ръководител на автора на текста и принадлежи на различно административно звено.
 • Научните статии се публикуват след положителен резултат от анонимно и независимо рецензиране.
 • Името на рецензента се публикувано в края на статията при положение, че той е заявил това в рецензионната бланка.
ЕТИЧНИ НОРМИ
 • Авторите, които публикуват научните си резултати, носят пълна отговорност за тяхната обоснованост, достоверност и оригиналност.
 • Авторите носят пълната отговорност за мненията и концепциите, които изразяват в статиите си.
 • Плагиатството във всичките му форми е недопустимо. Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвани при разработката, и са задължени до спазват указаните правила за цитиране.
 • Авторите са задължени да оповестят всяко спонсорство или финансови договорености, свързани с тяхната разработка. Това се отразява в края на публикацията.
 • Отговорност на автора е да получи разрешение за възпроизвеждане на илюстрации, таблици и т.н. от други публикации.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Изпращането на ръкопис за публикуване означава прехвърляне на авторското право от автора към издателя.  Приетите публикации не могат да се препубликуват изцяло или частично без писменото съгласие на издателя.
 • Авторите на одобрените за печат статии и информации приемат стилови поправки и съкращения, които не изменят смисъла на текста.
 • Всеки автор има право на два безплатни хартиени екземпляра от списанието.
 • Допълнителна информация по оформянето на ръкописите може да бъде получена на редакционните телефони и е-mail.

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.