Skip to content Skip to footer
Д-р инж. Кремена Щерева, Проф. д-р инж. Славейко Господинов, Проф. д-р инж. Стефчо Стойнев
РЕЗЮМЕ

Въз основа на резултатите от преки измерени разстояния между точките на геодезическа мрежа, реализирана върху активна свлачищна зона са изчислени основните компоненти на деформациите на земната маса. Изчислено е противопоставянето между отделни полета на ъглови деформации, повърхностните деформации и деформациите на срязване. Установена е последователност между полетата на деформации и полето на векторното движение на дискретни точки върху свлачищния масив.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

свлачище, деформации, геодезически измервания

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Господинов, С. 1990. Основни геодезически мрежи за геодинамични цели. С., /Дисертация/.
2.    Господинов, С., 2011. Определяне на блоково обусловени равнинни деформации на земната кора посредством измерени пространствени хорди“, София, „ВГС“.
3.    Фадеев, А.Б. 1987. „Метод конечных элементов в геомеханике.“ М., „Недра“.
4.    Пенев, П. 2018. 1989. Инженерна геодезия 1, София.
5.    Димитров, Д. Инженерна геодезия, С., „Техника“, .
6.    Клюшин, Е. 2006. Инженерная геодезия, М., „Академия“,.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.