Skip to content Skip to footer

ШЛИХОМИНЕРАЛОЖКА ПРОГНОЗА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ДИАМАНТИ В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р инж. Олег Витов
ABSTRACT

Задача на настоящата работа е да се анализира минералния състав на шлихови проби от България (131 522 на брой) с цел да се очертаят перспективи за търсене на диаманти в България. Минералният състав на шлиховите проби от България е сравнен с минералния състав на публикувани еталони на различни типове диамантени находища по света. Сравнението е на основата на вероятностни методи. Използван e еталонният минерален състав на следните диамантови находища: диамантоносни разсипи от Западен Урал; кимберлити; тежка фракция от коренни кимберлити, алпинотипни ултрамафити, пиропови перидотити, алкални базалтоиди, графитизирани гнайси, метаморфозирани конгломерати Витватерсранд и кимберлитови разсипи. Въз основа на получените резултати са изказани геоложки съображения за наличие на два генетични типа диамантоносни скали в България: 1) хромитоносни скали с гранат без титанови минерали и 2) високобарични скали, без гранати, набогатени на титанови минерали.

KEYWORDS
REFERENCES
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.