Skip to content Skip to footer

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН

гл. ас. д-р инж. Даниел Георгиев, гл. ас. д-р инж. Иван Митев, инж. Димитър Кайков, проф. д-р инж. Ивайло Копрев,
ABSTRACT

Разгледани са технологичните схеми за добив с фрезов комбайн, както и случаите при които те намират приложение. Изведени са основните ограничаващи фактори, които определят подходящия избор на технологична схема

KEYWORDS

фрезов комбайн, непрекъснато изземване, технологични схеми, открит добив

REFERENCES

1. Koprev, I., Zh. Staneva, K. Hristov, T. Popov. Implementing a non-blasting technology with a surface miner Wirtgen 2500 SM in the “Kozyak” quarry. Annual journal of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 59, Book 2, Mining and processing of mineral resources, Sofia, 2016, p. 32-35
2. www.wirtgen.de/en/products/surface-miner/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.