Skip to content Skip to footer

Author

Brief info

Доц. д-р инж. Иван Стоянов Митев е преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, катедра „Подземно строителство“. Освен с преподавателска дейност, професионалният му опит е свързан с участие в научно-изследователски колективи в направления: „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ и „Архитектура, строителство и геодезия“. Притежава професионален опит като проектант и ръководител на проучвателно-проектантски колективи при изготвяне на инвестиционни проекти в областите „Подземно строителство“, „Геотехника“, „Строителството на сгради и съоръжения“ и „Енергийна ефективност“. От началото на 2018 г. е избран за изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.

СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА:
- МНОГОЦЕЛЕВИ ГЕОИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“
- 3D ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ НА ВЕРТИКАЛНА ШАХТА, ЧАСТ ОТ МЕЖДИННА ВЕНТИЛАЦИОННА И ВОДООТЛИВНА СТАНЦИЯ ОТ ТРЕТА ЛИНИЯ НА МЕТРОТО В СОФИЯ
- УШИРЕНИЕ НА ТУНЕЛНО СЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ
- ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ В ОТКРИТИЯ ДОБИВ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФРЕЗОВ КОМБАЙН
- УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА (ЛЬОС) ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИ ПОСРЕДСТВОМ ИНЖЕКТИРАНЕ С ЦИМЕНТОВИ РАЗТВОРИ
- ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА МЕТРОТУНЕЛ ПО НОВ АВСТРИЙСКИ ТУНЕЛЕН МЕТОД
- Приложна нанотехнология при заздравяване на почви в земната основа на инженерни съоръжения
- ТУНЕЛИТЕ В СОФИЙСКОТО МЕТРО, ИЗГРАДЕНИ С ТУНЕЛНИ ПРОБИВНИ МАШИНИ С ЩИТ
- ЧИСЛЕНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – БЪДЕЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

Contact me    Show CommentsClose Comments

    Leave a comment

    mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.