Skip to content Skip to footer
Гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията представя основните приложения на фотограметрията и дистанционните изследвания в минното дело. Същността, методологията и характеристиките на фотограметричните методи са онагледени на оперограма. Изброени са различни приложни области на фотограметричното заснемане в минния добив. Целта е не само да се изложат и систематизират основните области на приложение, но и да се покаже тяхното развитие в България в момента, както и бъдещите им насоки.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

фотограметрия, дистанционни изследвания, минно дело

РЕФЕРЕНЦИИ

1. А. Цонков. Изследване на геомеханични процеси чрез маркшайдерски измервания, Четвърта национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземен добив и минно строителство”, 2014, гр. Девин.
2. А. Цонков. Използване на резултати от маркшайдерски измервания при изследване на геомеханични процеси, XIII Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив-Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2015.
3. А. Цонков. Изучаване на деформационното състояние на скалния масив при изземване на въглищни запаси в близост до вертикална шахта чрез маркшайдерски измервания, VII Международна конференция по геомеханика, Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2016.
4. А. Цонков, М. Бегновска. Следене устойчивостта на скалния масив чрез маркшайдерски измервания при добив на оловно-цинкова руда за условията на р-к „Крушев дол”, „Горубсо – Мадан” АД, VIII Международна конференция по геомеханика, Международен дом на учените “Фр.Ж.Кюри”, 2018.
5. В. Господинова. Използване на числената фотограметрия за изследване на открити рудници, XXIV Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 2014, София.
6. В. Господинова. Kласификация на приложните направления на числените фотограметрични модели в подземния добив, Минно дело и геология, № 1-2, 2019, стр. 18-25.
7. В. Господинова, Л. Делийска. Реализиране на основни фотограметрични процеси при използване на безпилотни летателни апарати, Геология и минерални ресурси, 2015, № 10, стр.31-35.
8. В. Господинова, Т. Соколова. Приложение на цифровата фотограметрия при набиране на маркшайдерска и топографска информация за генериране на цифров модел и изработване на сборен план на открит рудник, Сборник доклади от ХІII Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 2015, Варна, България, стр. 205-211.
9. В. Господинова, П. Георгиев, П. Иванов. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник, Сборник доклади от VI Национална научно-техническа конференция с международно участие „Технологии и практики при подземен добив и минно строителство”, 2018, Девин, България, стр. 155-161.
10. Д. Борисова, Х. Николов, Д. Петков, Б. Банушев. Оценка на рекултивационни дейности на нарушени терени около открити рудници с дистанционни методи за изследвания, SES, Eighth Scientific Conference with International Participation „SPACE, ECOLOGY, SAFETY“, 2012, Sofia, Bulgaria, стр.426-431.
11. Е. Петрова, Д. Петров, И. Иванова. Съвременни тенденции за създаване на 3D модели за мониторинг на добива на подземни богатства в открити рудници. Сборник доклади от XIV Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, 2017, България, стр.305-313.
12. И. Калчев. Анализ и оценка на резултати от приложение на безпилотно въздушно фотограметрично заснемане за определяне на обеми, Сп. „Геодезия, картография, земеустройство“, кн. 3-4, 2018, София, Р България, стр.34-41.
13. К. Методиев, Приложение на земната фотограметрия при моделиране на открити рудници, XXVI Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, 2016, София.
14. К. Русков, А. Здравков, И. Никова, Б. Христов, Д. Петров, Д. Бакърджиев. Използване на дистанционни методи за класификация на земното покритие в района на ТЕЦ Бобов дол. Годишник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, том. 55, Св. I, Геология и геофизика, 2012.
15. М. Мондешка, Б.Маринов, В.Господинова. Tехнологичен подход за оценка на нарушението на почвите и неговата промяна във времето, Международна научнo-приложна конференция УАСГ 2009, Наука и практика. том XLIV, св. III Геодезия, УАСГ, София, 2009, стр. 103-112.
16. B. Slaker. Monitoring Underground Mine Displacement Using Photogrammetry and Laser Scanning, PhD, Blacksburg, VA, 2015.
17. D. Borisova, B. Banushev, H. Nikolov, D. Petkov. Identification of exposed rocks in open pit mines using infrared spectral data. Annual of the University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, 59, Part I, Geology and Geophysics, 2016, pp.192-195.
18. H. Nikolov, D. Borisova. Detecting landscape changes near open pit mines, Proceedings of Fifth International Conference Ecological Engineering and Environment Protection (EEEP‘2017), National Association „Ecological Engineering and Environment Protection“,2017, pp.179-185.
19. M. Sturzenegger, D. Stead, A. Beveridge, S. Lee, A. van As Long-range terrestrial digital photogrammetry for discontinuity characterization at Palabora open-pit mine, ROCKENG09: Proceedings of the 3rd CANUS Rock Mechanics Symposium, Toronto, 2009 (Ed: M.Diederichs and G. Grasselli).
20. https://www.expouav.com/news/latest/underground-surveys-inspections-drones/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.