Skip to content Skip to footer
Веселин Митков
РЕЗЮМЕ

В доклада е разгледано класификацията на газовите регулатори , основните принципи на регулиране и изискванията за избор на газов регулатор в газоразпределителните станции и газови табла.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

газоразпределителни мрежи, газови регулатори

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Бояджиев М., Г. Филков. Газорегулаторна и измервателна техника. София 2012.
2. Николов Г., Разпределение и използване на природен газ. София 2017
3. Бояджиев М., Л. Георгиев. Управление на газовата инфраструктура. София 2014.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.