Skip to content Skip to footer
инж. Иван Василев, инж. Григор Мишев, инж. Калоян Цанов, инж. Петър Милев
РЕЗЮМЕ

Публикацията съдържа приложените методични подходи при изследванията и систематизацията на свойствата и структурата на скалния масив в находище „Елаците“. Използвани и дискутирани накратко са класификационните системи за оценка на скалните масиви на Bieniawski (RMR), Laubscher (MRMR) и Hoek (GSI). Извършеният анализ на съществуващите и новопридобити геоложки данни е част от стартиралия през 2013 г проект от страна на „Елаците Мед” АД за оптимизиране на съществуващите пробивно-взривни практики в рудник „Елаците“. Добре известният факт, че резултатите от взривните дейности са повлияни главно от свойствата и анизотропията на скалния масив, насърчи авторския колектив към извършване на поделяне на скалния масив на обособени зони, притежаващи различни якостни свойства и структурна нарушеност. Крайната цел при извършеното райониране на масива е възможността за по-коректно планиране и проектиране на пробивно-взривните дейности. Създаден е набор от хоризонтни планове в CAD софтуер, отразяващи геоложките особености на скалния масив, наред с обособените зони на различна податливост на скалния масив към взривни дейности. Тези зони са поделени на базата на своеобразна матрица, съдържаща девет категории на податливост към взривяване.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

класификация на скалните масиви (RMR), класификация на скалните масиви по Биенявски (BRMR), минна класификация на скалните масиви (MRMR), индекс на геоложка якост (GSI), райониране на скалния масив, категории по устойчивост на взривяване.

РЕФЕРЕНЦИИ
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.