Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БМГК ЗА 2021 Г.

 1. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2021 г.
 • „Мини-Марица изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Илза Чинкова за постигнат ръст на добива на въглища през 2021 г. спрямо 2020 г. 31,5%.
 1. Награда за иновации
 • „Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор Драгомир
  Драганов за проект Проектиране и реализация на автоматизирана система за
  изследване на деформационни процеси в района на „Открит склад за руда
  №1“ на Рудодобивен комплекс „Елаците”.
 1. Награда за безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов
  травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния
  осигурителен институт.
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков
 1. Награда грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във
  връзка със спазване на екологичните норми през 2020 г., удостоверено с
  документ, от РИОСВ.
 • „Асарел – Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов
 • „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков
 1. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш
 • „Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на
  директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов за инициатива „Подкрепа на
  средното професионално и висше образование в областта на добива и
  преработката на полезни изкопаеми“
 1. Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – за годишнини на активни членове на БМГК
 • 70 години „Минстрой Холдинг“ АД
 • 70 години „Мини Марица-изток“ ЕАД
 1. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия
  (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на
  членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в
  организационния живот на Камарата)
 • д-р инж. Никола Вардев (БН Консулт Инженеринг ООД)
 • Стефан Пелтеков (Теос 2001 ЕООД)
 • Ружа Бодурова (Родопи Еко Проджектс ЕООД)
 • Васил Андреев (Геопс Болкан Дрилинг Сървисис ЕООД).
 • Симеон Горянов (Калцит ЕООД)
 1. Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“
 • Йордан Мирославов Йорданов – специалност Маркшайдерство и геология;
 • Елена Атанасова Благоева – специалност Компютърни технологии в инженерната дейност;
 • Мая Любомирова Минкова – специалност Биотехнологии.
 1. Награда за журналист за обективно и последователно отразяване на бранша
 • Пламен Енев (БГ Глобал)
 • Дарина Колева (БНТ)
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.