Skip to content Skip to footer

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА АКТИВНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ДОБИВНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Бр. 7/2019 г.

Резюме
Няма да сгрешим ако кажем, че иновациите са един от крайъгълните камъни за постигане на конкурентоспособност и основен фактор за трайно и устойчиво конкурентно предимство на фирмите. Особено актуално е тяхното значение през последните десетилетия, с развитието на информационните и комуникационните технологии, интернет на нещата и други съвременни технологии. Навлизането на съвременните технологии в т.нар. традиционни сектори на националната икономика, като сектора на добивната промишленост е от ключово значение за модернизиране на процесите в нея и постигане на по-висока степен на ефективност. Основна цел на статията е да се проследи иновационната активност на предприятията от добивния сектор на българската икономика в съпоставка с общата за икономиката иновационна активност и с тази на възприеманите за най-иновативни стартъп фирми
Ключови думи: иновации, индустрия, добивна промишленост, предприятие, икономика

No. 7/2019

INNOVATIONS AND INNOVATION ACTIVITY OF THE COMPANIES FROM THE EXTRACTIVE SECTOR OF THE BULGARIAN ECONOMY
Assoc. Prof. Dr. Dimitar Blagoev, e-mail: blagoev@unwe.bg
Industrial Business Department, Business Faculty, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

ABSTRACT
We will not make a mistake if we say that innovation is one of the cornerstones for achieving competitiveness and a key factor for a sustainable competitive advantage of companies. Particularly relevant is their importance in recent decades, with the development of information and communication technologies, the Internet of things and other modern technologies. The implementation of modern technologies in the so-called “traditional sectors” of the national economy, as the extractive industries is key to modernising its processes and achieving a higher level of efficiency. The main purpose of the article is to trace the innovation activity of the companies in the extractive sector of the Bulgarian economy in comparison with the innovation activity in total for the economy and the perceived for the most innovative-startup companies.
Keywords: Innovation, Industry, Extracting Industry, Enterprise, Economy

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.