Skip to content Skip to footer
Николай Божилов
РЕЗЮМЕ

Извършени са химикофизични изследвания и анализ на вторичните бездимни барути и са определени чувствителността към удар, топлинната устойчивост, начален импулс и др. Изведени са допълнителни възможности на пироксилиновите барути с марки 18/1, 9/7 и 4/1, както и нитроглицериновите с марка НДТ-3 18/1 при разработването на водонапълнени експлозиви.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

вторични бездимни барути, водонапълнени експлозиви

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Митков, В. Производство на експлозиви за граждански цели. ИК „Св. Иван Рилски”. С. 2007.- 387 с.
2. Митков, В. Безопасност при производство и употреба на експлозиви. Учебник, ИК „Св. Иван Рилски“, София 2010, 343 с.
3. Митков, В. Технология на промишлените експлозиви. Монография, ИК „Св.Иван Рилски“, София, 2011, 540 с.
4. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване чувствителност на удар на вторичните бездимни барути, съгласно новите изисквания на ЕС, Годишник на МГУ, т. 49, С., 2006
5. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване на топлинната и химична устойчивост на вторични бездимни барути от ненужни армейски боеприпаси, сп. Експлозив, бр.5, С.2007
6. Камбурова, Г., В. Митков. Изследване на водоустойчивостта на бездимни барути получени от ненужни армейски боеприпаси, сп. Експлозив, бр. 5, С., 2007.
7. БДС EN 13631-4
8. БДС EN 13631-2

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.