Skip to content Skip to footer
гл. ас. д-р инж. Веселина Господинова
РЕЗЮМЕ

Статията излага същността и особеностите на топлинните изображения, методите за тяхната обработка и интерпретация и приложението им в миннодобивната дейност. Този своеобразен инструмент може да се използва за определяне състава на скалите, при проучването на полезните изкопаеми и природните богатства, откриване на самозапалващи се въглища, зараждане на свлачища, разкриване на зони с повишен скален натиск и области, в които се наблюдава просмукване на вода в подземни рудници, предотвратяване на аварии с минно оборудване, мониторинг, анализи в областта на екологията и други. Това направление от дистанционните изследвания осигурява безопасност, съкращава работния процес и предоставя по-големи възможности на минните специалисти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

топлинни изображения, методи за обработка на топлинни изображения

РЕФЕРЕНЦИИ

1.    Географический факультет МГУ „М.В.Ломоносова“, Кафедра „Картографии и геоинформатики“, Учебные материалы, 3 курс.
2.    Aboelkhair, H., N. Yoshiki, W. Yasushi, S. Isao. Processing and interpretation of ASTER TIR data for mapping of rare-metal-enriched albite granitoids in the Central Eastern Desert of Egypt. J. Afr. Earth Sci., 58(1), 2010, pp.141-151.
3.    Di Tommaso, I., N. Rubinstein. Hydrothermal alteration mapping using ASTER data in the Infiernillo porphyry deposit, Argentina, Ore.Geol. Rev. 32, 2007, pp.275-290.
4.    Gangopadhyay, P., K. Lahiri-Dutt, K. Saha. Application of remote sensing to identify coalfires in the Raniganj Coalbelt, India, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 8, 2006, pp. 188–195.
5.    Guha, A., K. Kumar. Potential Of Thermal Emissivity For Mapping Of Greenstone Rocks and Associated Granitoids of Hutti Maski Schist Belt, Karnataka, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-8, 2014, ISPRS Technical Commission VIII Symposium, 2014, Hyderabad, India.
6.    Huo, H., Zh. Ni, C. Gao, E. Zhao, Y. Zhang, H. Zhang, Sh. Zhang, X. Jiang, X. Song, T. Cui. A Study of Coal Fire Propagation with Remotely Sensed Thermal Infrared Data, Remote Sens. 7, 2015, pp. 3088-3113.
7.    Ishimwe, R., K. Abutaleb, F. Ahmed. Applications of Thermal Imaging in Agriculture – A Review. Advances in Remote Sensing, 3, 2014, pp. 128-140.
8.    Liu, S., Z. Xu, L. Wu, B. Ma, X. Liu. Infrared Imaging Detection of Hidden Danger in Mine Engineering, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, Suzhou, China, Sept. 2011, pp. 12-16.
9.    Liu, S., Y. Zhang, L. Wu, et al.. Infrared radiation feature of concrete during fracturing and water seepage process, Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, Vol. 28, No. 1, 2009, pp. 53-58.
10.    Ninomiya, Y., B. Fu, T. Cudahy. Detecting lithology with Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) multispectral thermal infrared ‘‘radiance-at-sensor” data. Rem. Sen.Environ., 99 (1-2), 2005, pp.127-139.
11. Ninomiya Y., Advanced remote lithologic mapping in ophiolite zone with ASTER multispectral thermal infrared data. Proc. IEEE 2003 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS‘03) v. 3, Toulouse, France, 2003, pp.1561-1563.
12.    Pour, A., M. Hashim. Application of advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer (ASTER) data in geological mapping, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(33), 2011, pp. 7657 – 7668.
13.    Prakash, A. Thermal Remote Sensing: Concepts, Issues аnd Applications, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B1, Amsterdam, 2000, pp.239-243.
14.    Qiu, F., M. Abdelsalam, P. Thakkar. Spectral analysis of ASTER data covering part of the Neoproterozoic Allaqi-Heiani suture, Southern Egypt .J. Afr. Earth Sci. 44, 2006, pp.169–180.
15.    Torres, C. Mineral Exploration Using GIS and Processed Aster Images, Research jour. of Advance GIS EES 6513, 2007.
16. http://www.flirmedia.com/MMC/THG/Brochures/RND_005/RND_005 _EN.pdf
17.     http://www.flir.co.uk/cs/display/?id=51907.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.