Skip to content Skip to footer
Доц. инж. Любомир Марков
РЕЗЮМЕ

В статията са представени кратки исторически сведения за мина  „Черно море-2“. Разгледани са минно-геоложките, хидрогеоложките и геомеханичните характеристики на въглищните пластове и вместващите скали. Посочени са въглищните запаси и ресурси на геологопроучвателния участък „Черно море-2“  и качествените показатели на въглищата в масива. Разгледани са основните елементи на рудничната технологична схема: разкриване и подготовка на рудничното поле; системата на разработване; добивните технологии; технологичната схема на прокарване и крепене на фронтовите галерии; рудничен транспорт, вентилация, водоотлив и енергоснабдяване.

Ключови думи

рудник “Черно море-2”, въглищни запаси, технологична схема

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Марков, Л., Ст. Тасева, В. Гигов. Разработване на схема за подготовка, ред на изземване и технология на добивните работи пласт „А“ от II добивно поле на рудник „Черно море-2“. МНИПКИ „Минпроект“, ДНИ, 1983г.
2. Марков, Л. Осушаването на Черноморския басейн – първостепенна задача. Сп. „Въглища“, 4, 1985г.
3. Якимов, П., Д. Гетов, С. Младенова и др. Анализ на състоянието и дейността на Мина „Черно море“ и пътища за реализиране на ефективно развитие на дружеството. Архив на „Минпроект“, м. октомври, 1999г.
4. Михайлова, Евд., Ан. Тончев, Ст. Тасева и др. „Физични, якостни, деформационни и технологични свойства на въглищата и вместващите скали във въглищните находища на България, разработвани по подземен начин. Комитет по Енергетика, НИТИ „Минпроект“-ДНИ, София, 1993г.
5. Емпирични зависимости за изчисляване на стойностите на долната топлина на изгаряне на работно гориво за добиваните въглища. Стопанско обединение „Енергетика“, 1987г.
6. Марков, Л., Св. Петров. Резултати от експерименталното прилагане на камерната система в 301 добивен стълб на рудник „Черно море-2“. Сп. „Минно дело и геология“,1-2, 2001г.
7. Закон за подземните богатства. Обн., ДВ, бр. 23 от 1999г. изм. и доп. бр. 56 от 24.07.2015г.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.