Skip to content Skip to footer

МЕТОДИКА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЛНИТЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ В РУДНИК „ЧЕЛОПЕЧ”

Д-р инж. Цветан Балов
РЕЗЮМЕ

В настоящата статия е разгледана методика за непосредствено инструментално измерване на вълните на напрежения при пробивно-взривни работи в рудник „Челопеч”. Анализът на резултатите от измерванията цели повишаване на общата ефективност на взривните работи за производствените взривявания чрез намаляване сумарната дължина на взривните дупки и сондажи, разхода на взривно вещество, средства за взривяване и разходи на труд;

КЛЮЧОВИ ДУМИ

пробивно-взривни работи, зърнометрия, сеизмика

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Балов, Цв. 2021 г. Докторска дисертация „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривните работи в рудник „Челопеч“. МГУ „Св. Иван Рилски“.
2. Георгиев, Н. Сеизмични измервания при масови взривявания в подземни условия. 2004. С.
3. Годишен Работен Проект за добив и преработка на златно-медни руди в рудник „Челопеч“, 2019, 145 с.
4. Стефанов Др. 2021 г. Механизъм на взривното разрушаване на слоеста среда изградена от разнородни скали. Сб. докл. Юбил. научна сесия на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”, кн. 2, София, 1982.
5. Стефанов Др. 1980. Определяне на възможността за ефективно използване на кинетичнате енергия на взривените късове за допълнително раздробяване. Рудодобив,11.
6. Стефанов, Д. Гърков, И. 2016 г. Подземен рудодобив – 2 . Избрани глави от Подземния рудодобив София.
7. Charles H.Dowding “Blast Vibration Monitoring and Control” 1985.  ISBN 0- 9644313-0, USA.
8. ISO 2631-2 Оценка на човешкото излагане на влиянието на взриво- сеизмичното въздействие в сгради (1-80 Hz) ,Jonson, D. Nitro Consult AB, „Cautious blasting in densely”.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.