Skip to content Skip to footer
Проф. дтн Георги Шушулов, доц. д-р Иванка Шушулова, проф. д-р Валентин Велев
РЕЗЮМЕ

Концепцията за устойчиво развитие се е наложила в световен мащаб в резултат на промените в потреблението на съществуващия природен ресурсен потенциал и неговите свойства за приложимост. Решенията на световните форуми на ООН и политиката на ЕС дават основите и насоките за постигане на устойчиво развитие и за ограничаване на проблемите в икономическо, ресурсно и инвестиционно отношение в сложните условия на съвременната икономическа обстановка в света. Балансирането на потребностите с надеждни източници на минерални суровини за постигане на ефективност на икономиката и екологично съответствие с устойчивото развитие е предизвикателството на новото хилядолетие.

Ключови думи

устойчиво развитие, природни ресурси, екологично съответствие

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Шушулов, Г., Состояние и экологические проблемы горнорудной промышленности в Республике Болгарии. Симпозиум на МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2008.
2. Шушулов, Г., И. Шушулова Тенденции и возможности обеспечения экологического равновесия при освоении минерального сырья. Симпозиум на МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2013.
3. Шушулов, Г., В. Велев, И. Шушулова Насоки за преодоляване на екологичните проблеми в миннодобивната индустрия в България Международна конференция “Проблеми на екологията в минерално суровинния отрасъл“.Варна, 2011.
4. Шушулов, Г., В. Велев, И. Шушулова Екологични проблеми на миннодобивната промишленост в Република България в конфликтните условия на възможностите за тяхното решаване. Научно-техническа конференция с международно участие. Технически университет Варна, 2010.
5. („Будущее, которого мы хотим“. Итоговый документ КонференцииООН, Рио + 20, МАНЕБ, Санкт-Петербург, 2013)
6. Национална стратегия за развитие на минната индустрия в България. 2011 (Проект)
7. Годишен бюлетин Минерално суровинната индустрия в България, Българска минно-геоложка камара (2002-2015).
8. Материали по екология и устойчиво развитие, Европолитика на ЕС,
9. Материали с Решения на ООН за екологията и устойчивото развитие. Интернет,2000-2016.
10. Материали от международни симпозиуми по екология с участие на представители от минната общност в България. 2013-2015г. НТС по МДГМ
11. Материали от Националния геофонд, България.
12. Доклад Генерального секретаря ООН, Возможная сфера охвата и методология глобальнаго доклада об устойчивом развитии, 2014.
13. Резолюция, принятая Генеральной Асамблеей на ООН, Преобразование нашего вмира: Повестка дня в области устойчивога развития на период до 2030 года, 2015.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.