Skip to content Skip to footer
НАКРАТКО

Наскоро излезе от печат книгата „Металогения на България“ с автори проф. дгн Петко Попов и доц. д-р Камен Попов.

Монографията „Металогения на България“, заедно с приложените „Металогенна карта на България в М 1:500 000“ и „Каталог на рудните находища и рудопроявления“, разглежда рудните находища в територията на Република България, образувани в съответните пространствени и темпорални геоложки условия. Тя е разработена въз основа на многобройни научни монографии, научни публикации и фондови геологопроучвателни доклади, отразяващи съвременните данни за геоложкия строеж на изучаваната територия и за рудните находища и проявления, като постиженията на отделните автори са цитирани в съответните раздели на книгата. Монографията отразява изследването на металогенните процеси на базата на палеотектонски принципи, като са разграничени скалите, тектонските структури и асоцииращите рудни прояви, формирани през отделните епохи и стадии в геотектонската еволюция.

Представената Металогенна карта на България в М 1:500 000 е съставена върху геоложка основа от използваната дигитализирана версия на Геоложката карта на България М 1:500 000 с редактори Чешитев, Кънчев (1989), като са направени редица необходими корекции, отразяващи основните съвременни данни. Металогенната карта е придружена от каталог на показаните находища, отбелязващ тяхната големина (икономическо значение), промишлен и генетичен тип, главни и второстепенни елементи, географска позиция и принадлежност към рудно поле и руден район. В текста на монографията, картата и каталогът се цитират като приложение 1 и приложение 2.

В монографията „Металогения на България“ се разграничават и характеризират основните структурни етажи, включващи седиментните, магмените и метаморфните скални комплекси, формирани през определените стадии от геотектонската еволюция, в съответната тектонска и палеогеографска обстановка. На базата на металогенен анализ се определят особеностите на геоложките комплекси, контролиращи рудообразуващите процеси, позицията и състава на минералните находища. Рудните находища и рудопроявления са систематизирани и характеризирани, като се определят техните генетични типове, връзките с рудогенериращите и рудовместващите скални комплекси и тектонски структури, възрастта, структурните, минераложките и морфоложките особености на рудните тела. Посочените комплекси се обособяват в отделни рудни полета и по-крупни металогенни единици (рудни райони, металогенни зони и др.), формирани в рамките на единни геоложки процеси. Въз основа на разграничаването на структурните етажи и техните особености са дефинирани Неопротерозойско-херцинска и Алпийска геотектонски и металогенни епохи, като в тях се отделят съответните тектоно-металогенни стадии, като океански, субдукционни, рифтогенни, колизионни, постколизионни и т.н.

Монографията е придружена от разширено резюме на английски език, а текстовете на фигурите са на български и английски. Металогенната карта и Каталогът на находищата и рудопроявленията също са налични както на български, така и на английски език.

На Металогенната карта са показани 768 броя рудни находища и проявления. Същевременно, в текста и фигурите на монографията са включени общо 1274 броя рудни обекти, като голяма част от тях са описани накратко. За отделните находища и рудопроявления са представени данни за геоложката позиция, възрастта и характера на вместващите скали и структури, морфологията и минералния състав на рудните тела. Монографията е съставена основно на базата на 1636 бр. литературни източници и 308 бр. фондови доклади. С това, настоящата работа в голяма степен характеризира рудния потенциал на страната, без да се дават числови данни за ресурси и запаси.

Книгата  „Металогения на България“ е с голям формат от 426 страници, включващи цветни детайли от Металогенната карта на България, а самата карта е с размер  1189 x 841 mm. Рецензенти на изданието са проф. д-р Страшимир Страшимиров, проф. д-р Камен Богданов и доц. д-р Калин Русков. Издател е „БМГК Комерс“ ЕООД.

„Металогения на България“ е реализирана с финансовата подкрепа на: „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД, „АСАРЕЛ-ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД, „БОЛКАН МИНЕРАЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, „ТИНТЯВА ЕКСПЛОРЕЙШЪН” АД, „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД.

Книгата може да намерите в книжарницата при Минно-геоложкия университет “Св. Ив. Рилски”. Предлага се доставка и по куриер. За контакти: тел. 0888 21 62 98; e-mail: vania.zarkova@gmail.com

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.