Skip to content Skip to footer
Инж. Владимир Пенев
РЕЗЮМЕ

Тенденцията да се прилага триизмерното компютърно моделиране за геотехнически задачи в практиката става все по-силна. Този процес е съпроводен с диалог за предимствата и недостатъците, особеностите и съответствието на триизмерните към двуизмерните анализи. В статията се разглеждат основни постановки за триизмерния анализ чрез гранично равновесие в контекста на устойчивостта на откоси на строителни изкопи, като се обръща внимание на влиянието на топографията на изкопа към резултатите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

триизмерно компютърно моделиране, анализ на гранично равновесие, устойчивост на откоси

РЕФЕРЕНЦИИ

1. A comparison of slope stability analyses in two and three dimensions.
2. Wines D.,A comparison of slope stability analysesin two and three dimensions, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2016 vol.116.
3. Murray D. FREDLUNDa,1, Delwyn G. FREDLUNDb and Gilson de F. N. GITIRANA Jr., Developments in Landslide Analysis Methodologies, Technical Session N10 “Natural Hazards”,International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE), 2019.
4. Jiang, J.-C., Baker, R., and Yamagami, T. (2003). The Effect of Strength Envelope Nonlinearity on Slope Stability Computations, Canadian Geotechnical Journal., Vol. 40, No. 2, pp. 308-325.
5. Zhang Y., Chen G., Zheng L., Yange L., Zhuang X., Effects of geometries on three-dimensional slope stability, NRC Research Press, 2013.
6. Митев И., „Изчислителен модел при оразмеряване и прокарване на подземни изработки“ 2019, ISSN 978-619-91347-2-6.
7. Митев И., „Триизмерен изчислителен модел на вертикална шахта част от междинна вентилационна и водоотливна станция от трета линия на метрото в София““, Списание „Минно дело и геология“, 2019 бр. 3, ISSN: 0861-5713.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.