Skip to content Skip to footer

ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА МЕХАНИЗИРАНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НЕФТЕНИ СОНДАЖИ

Гл. ас. д-р Лъчезар Георгиев
РЕЗЮМЕ

Представена е същността и условията на приложимост на съществуващите технологии за механизирана експлоатация на нефтени сондажи. Разгледани са принципите и подходите за определяне на ефективна технология за механизирана експлоатация на нефтени сондажи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

механизирана експлоатация на нефтени сондажи, дълбочинни щангови помпи

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Геров, Л. Разработване на нефтени и газови находища, С., Техника, 1987;
2. Георгиев, Л., Р. Кулев, Усложнения при експлоатация на нефтени сондажи с дълбочинни щангови помпи. Минно дело и геология 7-8/2018, стр. 42-45.
3. Игорь М., В. Сахаров..Сборник задач по технологии и технике нефтодобыче. Недра, 1984.
4. Занева-Добранова, Е., Н. Христов, 2015. Ръководство за упражнения по Свойства на резервоарните и въглеводородните системи. Изд. Къща „Св. Ив. Рилски“
5. Радев, Ю., Л. Георгиев, М. Бояджиев. Устойчиво развитие в условията на ограниченост на природните ресурси. Proceedings of scientific and technical conference with international participation “Oil and Gas prospectivity of the BALKAN-BLACK SEA REGION” Varna, 2008, p.165-171.
6. James, F. Lea, Lynn Rowlan. Selection of Artificial Lift., ROGTEC, p 44-76.
7. https://triolcorp.ru/news/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.