Skip to content Skip to footer

ПРИРОДЕН ГАЗ, НЕФТ И БИТУМИ ОТ ЗАПАДНО-ПРЕДБАЛКАНСКАТА НЕФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ

Д-р Венелин Х. Велев
РЕЗЮМЕ

Обобщени са познавателни и практически резултати, добити след дългогодишна търсещо-проучвателна дейност на държавната геоложка служба в областта. Като разполага вече известни геохимични данни върху тукашното отчетливо разчленено геоложко пространство, авторът изтъква, че множеството течни и газообразни въглеводородни акумулации в мезозойски скали не са продукт на „далечна миграция” от дълбоко лежащи палеозойски източници или от района на Луковитското понижение. Напротив, разпределението на техните свойства в дълбочина и по литостратиграфски единици (свити) доказва че нефтогазоносността на мезозойската група от седименти в областта фактически има автохтонен характер.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

природен газ, нефт, битуми, Западен Предбалкан

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Копрев, Ив., Е. Александрова. 2007. Потенциални възможности за изземване на фракции от непродуктивни депа. Сп. „Геология и минерални ресурси“, бр.10.
2. Златанов П., Е. Александрова. 2008. Твърдите включения в надвъглищния плиоценски масив в мини “Марица-изток”. Сп. „Минно дело и геология”, бр. 8, 2008.
3. Панайотова М., Л. Джерахов, Г. Гичева. 2019. Изследване на възможността за извличане на йони, притежаващи корозионно-агресивно действие спрямо строителни материали, при промиване на твърди включения в глинеста откривка. Международна научна конференция – 2019 на МГУ „Св. Иван Рилски“, София.
4. БДС EN 1097-1:2011 „Изпитване за определяне на механични и физични характеристики на скалните материали“

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.