Skip to content Skip to footer

ПРИРОДЕН ЗЕОЛИТ – ПОТЕНЦИАЛНА СУРОВИНА ЗА ГЕОПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

д-р инж. Александър Николов
РЕЗЮМЕ

Природен зеолит от находището до с. Бели Пласт, България е използван за синтезиране на геополимери. Определени са основни физични и механични свойства. Част от пробите са изследвани със рентгенов дифрактометър (XRD), сканираща електронна микроскопия и компютърна томография. Втвърдения геополимер се характеризира с достатъчна якост на натиск и отлична адхезия към бетон. Втвърдяването на материала е съпроводено със значително съсъхване, но въпреки това нанесен на тънки слоеве той не се напуква. С оглед свойствата на геополимера на база природен зеолит са дадени препоръки за подходящи приложения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

зеолит, геополимерни материали, строителство

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Davidovits, J., Geopolymer chemistry and applications. 2011.
2. Provis, J.L. and J.S.J. Van Deventer, Geopolymers: structures, processing, properties and industrial applications. 2009: Elsevier.
3. Pacheco-Torgal, F., J. Castro-Gomes, and S. Jalali, Alkali-activated binders: a review. Part 2. About materials and binders manufacture. Construction and Building Materials, 2008. 22(7): p. 1315-1322.
4. Rangan, B.V. Fly ash-based geopolymer concrete. 2008.
5. Provis, J.L., Alkali-activated materials. Cement and Concrete Research, 2017.
6. Николов, А., Геополимери на основа естествен зеолит за приложение в строителството. Състав, структура, свойства. 2015, Университет по aрхитектура, строителство и геодезия: София.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.