Skip to content Skip to footer
Ас. инж. Марио Караджов
РЕЗЮМЕ

Представени са проблемите, които възникват в областта на битовата газификация в резултат на неясна формулировка в чл. 151, т.10 на ЗУТ относно Разрешение за строеж на сградни газопроводни инсталации.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

ЗУТ – Закон за устройство на териториите, битова газификация

РЕФЕРЕНЦИИ

1. Закон за устройство на територията (ЗУТ).
2. Закон за енергетиката (ЗЕ).
3. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ);
5. Бояджиев М., Георгиев Л., 2020г. Управление на газовата инфраструктура – Изд. къща МГУ “Св. Ив. Рилски“
6. Николов, Г. К. Tранспорт и съхранение на нефта и газа, Минно-геоложки университет, София, 1993 г., с. 303, ISBN 5-247-00646-1

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

mdg-magazine.bg © 2024. Всички права запазени.